Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Týmto udeľujete spoločnosti Albatros Media Slovakia s.r.o. so sídlom Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 46106596, DIČ: 2023240274, IČ DPH: SK2023240274, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 71824/B (ďalej len „Naša spoločnosť“), aby v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“), spracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu:

  • e-mail.

2. Váš e-mail je možné spracúvať na základe Vami udeleného súhlasu za účelom zasielania obchodných oznámení a newslettrov - ako prvý budete informovaný o našich novinkách a zľavách. Tieto údaje budeme spracovávať po dobu 5 rokov od udelenia tohto súhlasu.

3. Ak sa Vám nebude páčiť, že od nás z času na čas dostanete nejaké obchodné oznámenia alebo inú informáciu o novinkách v našom portfóliu produktov a služieb, máte možnosť namietať proti ďalšiemu spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu. Pokiaľ využijete Vaše právo a námietku vznesiete, a táto námietka bude oprávnená, nebudeme viac na tento účel spracúvať Vaše osobné údaje a nebudete od nás viac dostávať ďalšie obchodné oznámenia a newslettere.

4. S vyššie uvedeným spracúvaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas môžete vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu na e-mailovú adresu: [email protected] alebo listu na adresu nášho sídla.

5. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Našou spoločnosťou. Osobné údaje však pre Našu spoločnosť môžu spracovávať iní spracovatelia - poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, s ktorými Naša spoločnosť spolupracuje a má s nimi uzatvorené zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

6. Podľa Zákona máte, okrem práva vznášania námietok, tiež právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť;
  • požadovať od nás informácie o osobných údajoch, ktoré o Vás spracúvame;
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov;
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich  aktualizovať nebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania;
  • požadovať od nás výmaz Vašich osobných údajov;
  • na prenositeľnosť údajov;
  • v prípade pochybností o zákonnom spracúvaní osobných údajov podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, prípadne na Úrade na ochranu osobných údajov v Českej republike.

 

V Bratislave dňa 20.05.2018